BNA sp. z o.o.
tel. +48 22 320 29 60
fax +48 22 320 29 61
e-mail: info@bna.pl

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
budynek 4, wejście A

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000023233, NIP 525-15-58-529
Kapitał zakładowy 60 000 zł